Klimaat

Een nieuw groen geluid in de gemeente

Klimaat

Groen Gilze en Rijen staat voor een gezonde woon- en leefomgeving voor onze (aankomende) inwoners. Het ‘groene’ moet meer aandacht krijgen, meer bescherming en meer investeringen in natuur en milieu. Zowel nu als in de toekomst, en dat zullen we overal uitdragen. Kortom de leefbaarheid en de gezondheid van onze burgers staat altijd voorop.

Natuur

Groenplan

 Het aantal bomen in onze gemeente neemt steeds verder af. Vooral in het (nieuwe) stedelijk gebied is de afname het sterkst. En juist in het stedelijk gebied zijn bomen van essentieel belang: ze zorgen voor zuurstof en zuiveren de lucht, ze vangen water op, verhogen de biodiversiteit, zijn stress verlagend en zorgen voor koelte tijdens hittegolven.

Dus moeten er bomen bij!


Wat hebben we daarvoor nodig? Een lokaal Deltaplan voor het aanplanten van bomen. Een plan waarin, rekening houdend met het plantseizoen, precies aangeven wordt waar, wanneer, hoe en welke soort bomen geplaatst worden. Er is zelfs computersoftware – i-tree methode – beschikbaar waarmee per boomsoort schaduwwerking, regenwaterregulering en afvang van verontreinigde stoffen berekend kunnen worden. Vooral dat laatste is een belangrijk gegeven, want bomen gaan die reiniging van schadelijke stoffen pas na hun 32ste levensjaar volop gebruiken. Juist oudere bomen kunnen fijnstof – uitermate slecht voor de gezondheid – efficiënt uit de lucht filteren. Het kappen van volwassen bomen verslechtert de groenbalans meer dan we dachten. We schieten niets op met de huidige methode van bomenonderzoek: de dikte meten en een beetje op de bast kloppen.

Groen Gilze Rijen wil dat er een Deltaplan voor elfduizend bomen opgesteld wordt, en dat het plan binnen vier jaar gerealiseerd wordt. Dus een omgekeerde beleidskeuze: niet de nadruk op kappen, ook niet sluipenderwijs, maar de nadruk op aanplanten.

Dat plan kost geld, dat weten wij ook, maar klimaataanpassingen zijn de komende decennia belangrijker dan asfalt aanleggen. Groen Gilze Rijen kiest voor een praktische en concrete aanpak. Bovendien zijn voor grote groenprojecten bij de provincie veel subsidie te verkrijgen.

 • Structureel onderhoud al het groen binnen de gemeente, zoals: bomen, struiken, parken, plantsoenen, (gras)velden, bermen.
 • Aanleg groene buffers in het buitengebied
 • Samenwerking met natuurverenigingen
 • Onderhoud vijvers
 • Weilanden inrichten als wandelgebied
 • Aanleggen van parkjes met beuken, platanen en iepen op plekken die nu niet gebruikt worden. Inventarisatie maken van de mogelijkheden

Groen in Gilze

Pleinen in Gilze, waar alleen gras staat en waar veel meer biodiversiteit zou kunnen worden aangelegd, zouden door middel van insectenrijke bloemperken en struiken een groene uitstraling kunnen krijgen. Twee voorbeelden: de Alphenseweg, die pas opnieuw is ingericht, wordt door de Senioren gezien als een juweeltje zowel voor mens en dier (egeltjes) als insecten en vogels.

 Een ander voorbeeld is de Lange Wagenstraat met struweel en bloemen. De grasvelden alleen met een boom en verder niks en al die recht toe rechtaan blokken rondom en tussen bomen in veel straten zouden veel mooier aangelegd kunnen worden met bloemrijke planten en struweel. Dit is een verrijking van de biodiversiteit en ook de mens zou hier veel plezier aan beleven. Het is een lust voor het oog al die kleurenpracht en al die zoemende insecten. De grasvelden kun je verrijken met struweel, bloemrijke planten, maar ook hier en daar of in blokken laagstamfruitboompjes of mini pluktuintjes, leuk voor de jeugd .

 Suggesties van de inwoners van Gilze

 De mogelijkheid onderzoeken of de jeugd niet meer betrokken kan worden bij het groenbeleid. Dit zou je kunnen uitbreiden met naamplaatjes van de planten en bomen.  Jonge mensen zijn nieuwsgierig van aard. Basiskennis bijbrengen door namen van planten en bomen op een bordje te vermelden is een kleine moeite.

 Naar groene pleinen en straten

 Enkele pleinen in Gilze die als kleine groenprojecten kunnen dienen: Pastoor van Limbergenplein, Pastoor Van Dijkplein, Vreugdendaal, Windvang, Hofstad, Eikhof, Den Dries Draaiboom, Plein aan Hoevenaarsstraat, Hubertusveld

 Enkele straten: Van Heinsbergstraat tussen de bomen, in plaats van bestaande blokken ( bv. mini vlinderstruiken ) op grasvelden (eventueel een fruitboompje)

Mr. Schrauwenstraat tussen de bomen bloemenperken maken in plaats van tegels, Wildschut tussen ventweg en straat Lochtstraat in de grasvelden, Groenvoort in de grasvelden, Ridderstraat in plaats van blokken groen bloemrijke blokken, Van Petersheimstraat in plaats van alleen maar gras, Weth. Van de Wildenbergstraat tussen de bomen, Burg. Molstraat in plaats van de rechte blokken nu (zoals op veel plekken het geval is).

 Groen in Rijen

Rijen is het meest verstedelijkte dorp binnen onze gemeente. Er zijn diverse straten waar zeer weinig groen aanwezig is. Om hittestress te beperken dient er in Rijen extra geïnvesteerd te worden in groen. Een goed (fout) voorbeeld is het Architect Aartsplein. Ook is het achterstallig onderhoud van groen groot, waardoor overlast ervaren wordt. Er zal een plan moeten komen om het groen goed te onderhouden. Waar onderhoud geen oplossing meer biedt, zal stapsgewijs het groen terplekke vervangen moeten worden.

 • Parklandschap in Rijen-Oost ontwikkelen, aansluiten bij Landschapspark Pauwels.
 • Gebied rond de waterzuivering verder vergroenen.
 • Winkelgebied de Laverije met een paar platanen verrijken.
 • Architect Aartsplein van groen voorzien.

Duurzaamheid

Alle woningen moeten in 2050 van het aardgas af. Dit is een megaoperatie waar de gemeente Gilze en Rijen in het nadeel is. Door het militair vliegveld mogen geen windmolens in onze gemeente geplaatst worden. Daardoor zijn we weinig andere opties dan voor elektrische alternatieven te gaan, zoals zonnepanelen met warmtepompen. Zonnepanelen willen wij zo veel mogelijk op daken. Zonneparken op landbouwgrond is geen goed idee. Warmtepompen kunnen zowel op individueel niveau als voor woonblokken worden ingezet. We houden daarbij rekening met de bescherming van grondwater. Het is van belang dat een woning eerst goed geïsoleerd is om van het gas af te gaan. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om dat zelf te regelen en te betalen. Daarom moet de gemeente inzetten op faciliteren en voorfinancieren. Met het terugdringen van de energierekening wordt dan de lening terugbetaald.
In onze visie moet iedereen de mogelijkheid krijgen om zo duurzaam mogelijk van het gas af te gaan. Maar het moet wel betaalbaar zijn. zolang er nog forse ontwikkelingen zijn moeten we mensen niet verplicht op kosten jagen. Stap voor stap naar een duurzame toekomst. Wie er aan toe is wordt ondersteund.  Daarvoor willen wij een duurzaamheidfonds oprichten. Dit wordt gevuld met o.a. 5 euro per verkochte vierkante meter bouwgrond te storten.

Door klimaatverandering wordt het weer extremer, warme dagen worden daardoor al snel heet en er komt meer wateroverlast door hevige regenbuien. Zeker in versteende woonwijken. Hier zijn duurzame maatregelen nodig om overlast tegen te gaan. Afkoppelen van water moet gepaard gaan met voldoende ruimte om dit water op te vangen. Hiervoor gebruiken we wadi’s. Dit zijn laagtes waar het water opgevangen wordt en de bodem in kan zakken. In wijken moet hiervoor plekken gevonden worden zodat er bij forse buien geen overlast komt. Uiteraard dient ook het riool aangepast te worden aan.

 • Zonnepanelen op daken met daarbij maatwerkregelingen voor degene die dit aantoonbaar niet kunnen betalen.
 • Eerst isoleren (en waar nodig voorfinancieren).
 • Afkoppelen water.
 • Verharde wegdelen zo veel mogelijk waterdoorlatend maken.

Milieu

Afval op straat: We zien dat in onze gemeente vaker afval op straat ligt. We horen ook vanuit de gemeente dat afval nog niet zo goed wordt gescheiden.   Afvalinzameling: meer controles uitvoeren. Waar is de afvalcoach? Een hele slechte bezuiniging van de gemeente, De bewoners doen het al niet met de bladkorven laat staan met het huisafval. Lik op stuk beleid! Nu rijden er constant 4 personen van Diamant door de gemeente om het zwerfafval op te ruimen.

Gelukkig zien we ook positieve initiatieven vanuit wijken en individuen waar de bewoners een rondje maken om zwerfvuil op te rapen.
Hiervoor is bijvoorbeeld de app ‘Helemaal Groen’ ontwikkeld, daarop is te zien waar anderen zijn geweest om zwerfafval op te ruimen.
Groen Gilze Rijen vindt dat dit soort initiatieven ondersteund moeten worden door de gemeente.

Gezondheid versus vervuilende bedrijven
Het komt steeds vaker in het nieuws. Vervuilende bedrijven die zich niets aantrekken van wet- en regelgeving en er mee wegkomen. Dit zorgt voor onrust in de omgeving. Een goed voorbeeld hiervan is de staalfabriek Tatasteel in IJmuiden. Tot nu kon die fabriek honderden malen meer vervuilende stoffen uitstoten dat wettelijk toegestaan. Met als gevolg dat omwonenden veel vaker ziek zijn dan gemiddeld.
Daarom is het belangrijk dat bedrijven gehouden worden aan (milieu)wetgeving.
In onze gemeente wordt hier te weinig naar gekeken en daar moet verandering in komen. De gezondheid van inwoners moet bovenaan komen te staan.
Zo was er bijna een grote biomassafabriek in Gilze goedgekeurd. Doordat Groen Gilze Rijen dit openbaar heeft gemaakt, is er zo veel maatschappelijke onrust ontstaan dat het plan is afgeblazen.

 • Bedrijven worden gehouden aan milieuwetgeving.
 • Gezondheid van omwonenden komt bovenaan te staan.
 • Milieufraude moet sneller opgespoord en aangepakt worden.
 • Met milieufraudeurs wordt geen zaken meer gedaan.
 • Verbod op biomassacentrales.
 • Biologische landbouw stimuleren.
 • Geen uitbreiding of negatieve aanpassingen van intensieve veehouderijen toestaan.